Хөрөнгө оруулагчдад

         Монос Хүнс компани нь компанийхаа нийт хувьцааг 30% буюу 122,655,128 ширхэг  энгийн хувьцаагаар нэмэгдүүлэн, олон нийтэд санал болгож, нийт 3669 хувьцаа эзэмшигчдээс 10,5 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтыг татан төвлөрүүлж байсан хэмжээнээс 23 хувиар давж амжилттай биелүүлсэн юм. Ийнхүү IPO амжилттай болсноор олон нийтэд нээлттэй компани болсон. Одоогоор хувьцааг дор дурдсан хүмүүс эзэмшиж байна.

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН БҮТЭЦ

Хувьцаа эзэмшигч Эзэмшиж буй хувьцааны тоо Эзэмшлийн хувь
Л.Хүрэлбаатар 286,195,300

70%

Олон нийт 122,655,128 30%
Нийт 408,850,428 100%

Монос Хүнс ХК нь ард иргэдийнхээ эрүүл мэндийг дэмжих зорилготойгоор Монгол орны хөрсөнд ургасан эмийн ургамлын түүхий эдийг ашиглан амин дэм, эрдэс бодисоор баялаг хүнс болон хүнсний нэмэлт бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэдэг билээ.

Монос Хүнс ХК-ийн эрх барих дээд байгууллага нь “Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал” юм. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал нь компанийн үйл ажиллагааны талаар гаргаж буй чухал шийдвэрүүдийг хэлэлцэх, тодорхойлох, ТУЗ-ийн гишүүдийг сонгох болон удирдах зөвлөлийн гишүүд, гүйцэтгэх удирдлагын цалин урамшууллын удирдамжийг гаргах

ГҮЙЦЭТГЭХ УДИРДЛАГА

Гүйцэтгэх захирлын дэргэд албадын дарга нараас бүрдсэн менежментийн баг ажиллаж байна.

Aгваандоржийн ОТГОНДАРЬ 

Монос Хүнс ХК-ийн Гүйцэтгэх захирал

Пүрэвсүрэнгийн ТОДРОЛ 

Монос Хүнс ХК-ийн Үйл ажиллагаа хариуцсан захирал

БҮТЭЦ, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ

САНХҮҮ БАЙДЛЫН ТАЙЛАН

 

ҮЛДЭГДЭЛ, сая төгрөг 2018Q2 2019Q2
ХӨРӨНГӨ 16,465 22,156
Эргэлтийн хөрөнгө 2,743 10,650
Эргэлтийн бус хөрөнгө 13,722 11,506
Үндсэн хөрөнгө 7,624 7,889
Биет бус хөрөнгө 4,094 3,606
ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧ 16,465 22,156
Өр төлбөр 7,241 4,963
Богино хугацаат төлбөр 1,907 1,629
Урт хугацаат өр төлбөр 5,334 3,334
Эздийн өмч 9,224 17,193
Өмч 1,623 2,318
Нэмж төлөгдсөн капитал 6,849
Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл 6,985 6,529
Хуримтлагдсан ашиг 615 1,496

Нягтлан Бодох Бүртгэлийн Олон Улсын Стандартын дагуу хөрөнгийн үнэлгээ хийгдэж мөнгөн бус зардал болох элэгдлийн зардал өссөн нь ашгийн маржинд нөлөөлсөн бөгөөд EBITDA /Хүү, татвар, элэгдэл хорогдлын зардлаас өмнөх ашиг/ 1035 сая төгрөг буюу өмнөх оны мөн үеэс 51% өссөн.

Үзүүлэлт, сая төгрөг 2018Q2 2019Q2
Борлуулалтын орлого /цэвэр/ 3,727 4,610
Нийт ашиг (алдагдал) 1,767 2,056
Борлуулалт, Маркетинг, Түгээлтийн үйл ажиллаагааны зардал 811 1,005
Ерөнхий ба удирдлагын зардал  1,310 1,750
Үйл ажиллагааны ашиг /алдагдал/ 457 306
Нийт үйл ажиллагааны бус олз /гарз/ 8 82
Татвар төлөхийн өмнөх ашиг /алдагдал/ 465 388
Орлогын татварын зардал  47 50
Цэвэр ашиг /алдагдал/ 418 339
ХТЭХЗӨА /EBITDA/ 686 1,035
ЦЭВЭР АШГИЙН МАРЖИН  11.2% 7.3%
EBITDA МАРЖИН  18.4% 22.5%

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн 6 гишүүнээр Л. Хүрэлбаатар, Х. Ананд, Х.Солонго, А. Отгондарь, Ч. Баттогтох нарыг нэр дэвшүүлж сонгосон бол ТУЗ-ийн хараат бус гишүүнээр Б. Гантулга, Б.Долгормаа, Ч.Чинзориг нарыг дэвшүүлэн хувьцаа эзэмшигчдийн саналаар баталгаажуулсан байна.

Л.ХҮРЭЛБААТАР

ТУЗ-ИЙН ДАРГА

Монос Групп ХК-ийн үүсгэн байгуулагч

ЕРДИЙН ГИШҮҮД

Х.АНАНД 

ТУЗ-ИЙН ЕРДИЙН ГИШҮҮН

ТУЗ-ИЙН ДЭРГЭДЭХ СТРАТЕГИ, БИЗНЕС ХӨГЖЛИЙН ХОРООНЫ ДАРГА

Х.СОЛОНГО

ТУЗ-ИЙН ЕРДИЙН ГИШҮҮН

ТУЗ-ИЙН ДЭРГЭДЭХ ЦАЛИН УРАМШУУЛЛЫН ХОРООНЫ ДАРГА

Ц.ЦЭЦЭГБАДАМ

ТУЗ–ИЙН ЕРДИЙН ГИШҮҮН

ТУЗ-ИЙН ДЭРГЭДЭХ АУДИТЫН ХОРООНЫ ГИШҮҮН

A.OTГОНДАРЬ

ТУЗ–ИЙН ЕРДИЙН ГИШҮҮН

МОНОС ХҮНС ХК-ИЙН ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ

ХАРААТ БУС ГИШҮҮД

 

Б.ГАНТУЛГА 

ТУЗ-ИЙН ХАРААТ БУС ГИШҮҮН

ТУЗ-ИЙН ДЭРГЭДЭХ АУДИТЫН ХОРООНЫ ГИШҮҮН

Н.ДОЛГОРМАА

ТУЗ-ИЙН ХАРААТ БУС ГИШҮҮН

ТУЗ-ИЙН ДЭРГЭДЭХ АУДИТЫН ХОРООНЫ ДАРГА

Ч.ЧИНЗОРИГ 

ТУЗ-ИЙН ХАРААТ БУС ГИШҮҮН

ТУЗ-ИЙН ДЭРГЭДЭХ ЦАЛИН УРАМШУУЛЛЫН ХОРООНЫ ГИШҮҮН

ХУВЬЦААНЫ ТАЛААР МЭДЭЭЛЭЛ АВАХ

Байгууллагын нэр Монос Хүнс ХК Голомт Капитал ҮЦК ХХК
Утас   7777-3525 7012-1530
Вэб www.monofoods.mn www.golomtcapital.com