Хөрөнгө оруулагчдад

         Монос Хүнс компани нь компанийнхаа нийт хувьцааг 30% буюу 122,655,128 ширхэг  энгийн хувьцаагаар нэмэгдүүлэн, олон нийтэд санал болгож, нийт 3669 хувьцаа эзэмшигчдээс 10,5 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтыг татан төвлөрүүлж байсан хэмжээнээс 23 хувиар давж амжилттай биелүүлсэн юм. Ийнхүү IPO амжилттай болсноор олон нийтэд нээлттэй компани болсон. Одоогоор хувьцааг дор дурдсан хүмүүс эзэмшиж байна.

 

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН БҮТЭЦ

 

Хувьцаа эзэмшигч Эзэмшиж буй хувьцааны тоо Эзэмшлийн хувь
Л.Хүрэлбаатар 286,195,300

70%

Олон нийт 122,655,128 30%
Нийт 408,850,428 100%

Монос Хүнс ХК нь ард иргэдийнхээ эрүүл мэндийг дэмжих зорилготойгоор Монгол орны хөрсөнд ургасан эмийн ургамлын түүхий эдийг ашиглан амин дэм, эрдэс бодисоор баялаг хүнс болон хүнсний нэмэлт бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэдэг билээ.

Монос Хүнс ХК-ийн эрх барих дээд байгууллага нь “Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал” юм. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал нь компанийн үйл ажиллагааны талаар гаргаж буй чухал шийдвэрүүдийг хэлэлцэх, тодорхойлох, ТУЗ-ийн гишүүдийг сонгох болон удирдах зөвлөлийн гишүүд, гүйцэтгэх удирдлагын цалин урамшууллын удирдамжийг гаргах

ГҮЙЦЭТГЭХ УДИРДЛАГА

Гүйцэтгэх захирлын дэргэд албадын дарга нараас бүрдсэн менежментийн баг ажиллаж байна.

Aгваандоржийн ОТГОНДАРЬ 

МОНОС ХҮНС ХК-ИЙН ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ

Пүрэвсүрэнгийн ТОДРОЛ 

МОНОС ХҮНС ХК-ИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ХАРИУЦСАН ЗАХИРАЛ

 

БҮТЭЦ, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ

САНХҮҮ БАЙДЛЫН ТАЙЛАН

 

Үлдэгдэл, сая төгрөг 2019.12.31 2018.12.31
ХӨРӨНГӨ
Эргэлтийн хөрөнгө
Бараа материал 1,600,457 1,747,027
Урьдчилж төлсөн төлбөр  591,714 1,493,680
Худалдааны болон бусад авлага  1,791,610 1,331,293
Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө 1,056,219 5,095
Нийт эргэлтийн хөрөнгө 5,040,000 4,577,094
Эргэлтийн бус хөрөнгө
Өмч, барилга, тоног төхөөрөмж  13,759,582 7,761,594
Биет бус хөрөнгө  1,990,521 2,426,223
Хөрөнгө ашиглах эрх  172,107
Хойшлогдсон татварын хөрөнгө  37,133 10,710
Нийт эргэлтийн бус хөрөнгө  15,959,343 10,198,527
Нийт хөрөнгө  20,999,343 14,775,622
ӨР ТӨЛБӨР БА ӨМЧ
Өр төлбөр 
Богино хугацаат өр төлбөр 
Худалдааны болон бусад өглөг  1,169,073 987,231
Гэрээний өр төлбөр 4,174 15,788
Орлогын татварын өглөг 55,464 112,082
Түрээсийн өр төлбөр-БХ 113,270
Зээл болон өр төлбөр  376,270 1,083,954
Нийт богино хугацаат өр төлбөр 1,718,247 2,199,054
Урт хугацаат өр төлбөр
Түрээсийн өр төлбөр-УХ 65,886
зЭЭЛ БОЛОН ӨР ТӨЛБӨР-Урт хугацаат 3,334,346 4,673,846
Нийт урт хугацаат өр төлбөр 3,400,232 4,673,846
Нийт өр төлбөр 5,118,478 6,872,901
Өмч 
Хувьцаат капитал 2,318,182 1,622,727
Нэмж төлөгдсөн капитал 6,835,733
Дахин үнэлгээний нэмэгдэл 4,102,127 4,908,365
Хуримтлагдсан ашиг 2,624,823 1,371,628
Нийт өмч 15,880,864 7,902,720
Нийт өр төлбөр ба өмч 20,999,343 14,775,622

 

Нягтлан Бодох Бүртгэлийн Олон Улсын Стандартын дагуу хөрөнгийн үнэлгээ хийгдэж мөнгөн бус зардал болох элэгдлийн зардал өссөн нь ашгийн маржинд нөлөөлсөн бөгөөд EBITDA /Хүү, татвар, элэгдэл хорогдлын зардлаас өмнөх ашиг/ 1035 сая төгрөг буюу өмнөх оны мөн үеэс 51% өссөн.

Л.ХҮРЭЛБААТАР

ТУЗ-ИЙН ДАРГА

МОНОС ГРУПП ХХК ҮҮСГЭН БАЙГУУЛАГЧ

 

A.OTГОНДАРЬ

ТУЗ–ИЙН ЕРДИЙН ГИШҮҮН

МОНОС ХҮНС ХК-ИЙН ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ

 

Х.АНАНД 

ТУЗ-ИЙН ЕРДИЙН ГИШҮҮН

ТУЗ-ИЙН ДЭРГЭДЭХ СТРАТЕГИ, БИЗНЕС ХӨГЖЛИЙН ХОРООНЫ ДАРГА

Х.СОЛОНГО

ТУЗ-ИЙН ЕРДИЙН ГИШҮҮН

МОНОС КОСМЕТИКС ХХК ТУЗ-ИЙН ДАРГА

 

 

Ц.ЦЭЦЭГБАДАМ

ТУЗ-ИЙН ЕРДИЙН ГИШҮҮН

МОНОС ГРУПП ХХК САНХҮҮ ЭРХЭЛСЭН ЗАХИРАЛ

 

 

Б.ГАНТУЛГА

ТУЗ-ИЙН ХАРААТ БУС ГИШҮҮН

АРД ЛАЙФ ХХК ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ, МОНГОЛЫН ХУВЬЦААТ КОМПАНИУДЫН ХОЛБОО ЕРӨНХИЙЛӨГЧ

 

Б.ДОЛГОРМАА

ТУЗ-ИЙН ХАРААТ БУС ГИШҮҮН

ГОЛОМТ ФАЙНЭНШИЛ ГРУПП ХХК САНХҮҮ ХАРИУЦСАН ЗАХИРАЛ

 

Ч.ЧИНЗОРИГ

ТУЗ-ИЙН ХАРААТ БУС ГИШҮҮН

ТАНДЕМ ГЛОБАЛ ЛОЖИСТИК МОНГОЛИА ХХК ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ

 

Ч.БАТТОГТОХ

ТУЗ-ИЙН ЕРДИЙН ГИШҮҮН

АШУҮИС ТЭНХИМИЙН ЭРХЛЭГЧ

 

 

ХУВЬЦААНЫ ТАЛААР МЭДЭЭЛЭЛ АВАХ

 

Байгууллагын нэр Монос Хүнс ХК Голомт Капитал ҮЦК ХХК
Утас   7777-3525 7012-1530
Вэб www.monosfoods.mn www.golomtcapital.com